Wyjazd za granicę – Słowacja

Czas czytania: 4 min.
Print Friendly, PDF & Email

Słowacja

Aktualne informacje dotyczące podróżowania na Słowację:

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowacja

Wjazd

Od dnia 8 czerwca 2021 roku wszystkie polsko-słowackie przejścia graniczne są otwarte.

Z dniem 31 maja 2021 roku Ministerstwo Zdrowia RS wprowadziło tzw. semafor turystyczny regulujący zasady wjazdu i powrotu na terytorium RS z zagranicy, zgodnie z którym kraje całego świata oznacza się różnymi kolorami (zielony, czerwony lub czarny) w zależności od panującej w nich sytuacji epidemicznej.

Zgodnie z zasadami semafora turystycznego państwa zostały podzielone na 3 grupy (ich skład będzie aktualizowany co dwa tygodnie lub częściej, jeśli zajdzie taka potrzeba):

Grupa zielona: W skład tej grupy wchodzą państwa Unii Europejskiej (w tym Polska), Andora, Australia, Chiny, Grenlandia, Hong Kong, Islandia, Izrael, Japonia, Korea Południowa, Lichtenstein, Makao, Monako, Norwegia, Nowa Zelandia, San Marino, Singapur, Szwajcaria, Tajwan, Watykan i Wyspy Owcze. 

Grupa czerwona: Tutaj znajdują się kraje o niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Gruzja, Jordania, Kanada, Kosowo, Kuba, Liban, Macedonia Północna, Mołdawia, Puerto Rico, Rosja, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina i USA. 

Grupa czarna: W grupie tej znajdują się kraje, w których występują i rozprzestrzeniają się niebezpieczne warianty koronawirusa. Kolorem czarnym oznaczono wszystkie pozostałe kraje, które nie zostały oznaczone kolorem zielonym bądź kolorem czerwonym.

Wjazd z terytorium Polski (i innych krajów grupy zielonej)

Bez kwarantanny

Nie podlegają kwarantannie pod warunkiem uprzedniej obowiązkowej rejestracji na dedykowanej stronie internetowejhttps://korona.gov.sk/ehranica/ lub https://korona.gov.sk/en/ehranica/ osoby, które spełniają jeden z poniższych warunków:

a) posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR na COVID-19 nie starszym niż 72 h,

b) wjeżdżają z Austrii, Czech, Polski lub Węgier i posiadają zaświadczenie o negatywnym wyniku testu antygenowego na COVID-19 nie starszego niż 24 h, wykonanym w jednym z tych krajów lub na Słowacji,

c) posiadają dokument potwierdzający fakt, że w ciągu ostatnich 180 dni przebyli zachorowanie na COVID-19,

d) nie ukończyli 18 lat,

e) posiadają dokument potwierdzający fakt, że zostali zaszczepieni pierwszą dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech) i od daty tego szczepienia minęło co najmniej 21 dni, a ponadto:

  • w przypadku dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech), nie minęło więcej niż 90 dni od daty podania pierwszej szczepionki, a druga dawka tego szczepienia nie była jeszcze podana,
  • w przypadku zaszczepionych drugą dawką dwudawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Moderna lub Pfizer/BioNTech) nie minęło więcej niż 12 miesięcy od daty podania pierwszej szczepionki,
  • w przypadku jednodawkowej szczepionki przeciw COVID-19 (Johnson&Johnson) nie minęło więcej niż 12 miesięcy od daty tego szczepienia, 
  • w przypadku zaszczepionych jedną dawką szczepionki przeciw COVID-19 (AstraZeneca, Johnson&Johnson, Moderna lub Pfizer/BioNTech) od dnia pierwszego szczepienia minęło nie więcej niż 12 miesięcy, a ta dawka szczepionki została podana w terminie do 180 dni od chwili przebycia zachorowania na COVID-19.

Skrócona kwarantanna (do czasu uzyskania na Słowacji negatywnego wyniku testu na COVID-19)

Osoby, które nie spełniają warunków określonych powyżej (czyli nie były zaszczepione, nie są ozdrowieńcami lub ukończyły 18 lat) podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich we własnym zakresie negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19, przy czym tym testom mogą poddać się już w pierwszym dniu kwarantanny

Dodatkowe uwarunkowania – osoby te są zobowiązane:

  • najpóźniej podczas wjazdu na terytorium Republiki Słowackiej do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowejhttps://korona.gov.sk/ehranica/ lub https://korona.gov.sk/en/ehranica/ i wpisania w nim odpowiednich danych dotyczących tej kategorii osób, do której dana osoba należy,
  • podczas wjazdu oraz w czasie swojego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej do okazania na żądanie funkcjonariuszy Policji RS lub przedstawiciela Urzędu Zdrowia Publicznego RS  dokumentu potwierdzającego dokonanie obowiązkowej rejestracji na wyżej wymienionej stronie internetowej;
  • osoby przylatujące na terytorium Słowacji samolotem są jednocześnie zobowiązane do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej https://www.mindop.sk/covid/. Nie dotyczy to osób, które bezpośrednio z lotniska w Bratysławie, Koszycach lub Popradzie udają się bezpośrednio do miejsca zamieszkania poza terytorium Republiki Słowackiej.

Wyjątki

Zasad kwarantanny nie stosuje się niektórych kategorii osób określonych w § 7, § 8, § 9 Zarządzenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego Republiki Słowackiej podczas stanu zagrożenia zdrowia publicznego Nr 212/2021 z dnia 27 maja 2021 r. (vyhláška ÚVZ SR č. 212/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky m.in. są to kierowcy i załogi transportu towarowego, służby zdrowia, zakładów pogrzebowych i autobusów, piloci i załogi statków powietrznych oraz maszyniści i obsługa transportu kolejowego. W niektórych przypadkach (m.in. pracownicy transgraniczni zamieszkali do 100 km od przejścia granicznego, uczniowie i studenci, osoby sprawujące osobistą opiekę nad bliskimi członkami rodziny, rolnicy gospodarujący gruntami rolnymi do 10 km od granicy) zwolnienie z kwarantanny uwarunkowane jest posiadaniem negatywnego wyniku testu na COVID-19 nie starszego niż 7 dni. Dla kilku innych kategorii osób wjeżdżających do Słowacji zwolnienie z kwarantanny uzależnione jest od wcześniejszego uzyskania zgody jednego ze słowackich ministerstw. Szczegóły dotyczące konkretnych przypadków zwolnień z kwarantanny i ich uwarunkowań można znaleźć w artykule „Zasady zwolnienia z kwarantanny” na stronie Ambasady RP w Bratysławie.

Kwarantanna

Osoby, które nie spełniają powyższych wymagań podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, która mogą zakończyć w momencie uzyskania przez nich we własnym zakresie negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19. Dodatkowe uwarunkowania – osoby te są zobowiązane:

  • najpóźniej podczas wjazdu na terytorium Republiki Słowackiej do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej https://korona.gov.sk/ehranica/ i wpisania w nim odpowiednich danych dotyczących tej kategorii osób, do której dana osoba należy,
  • podczas wjazdu oraz w czasie swojego pobytu na terytorium Republiki Słowackiej do okazania na żądanie funkcjonariuszy Policji RS dokumentu potwierdzającego dokonanie obowiązkowej rejestracji na wyżej wymienionej stronie internetowej;
  • osoby przylatujące na terytorium Słowacji samolotem są dodatkowo zobowiązane do wypełnienia elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej https://www.mindop.sk/covid/. Nie dotyczy to osób, które bezpośrednio z lotniska w Bratysławie, Koszycach lub Popradzie udają się bezpośrednio do miejsca zamieszkania poza terytorium Republiki Słowackiej.

Osoby wjeżdżające do Słowacji z grupy państw czerwonych podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni, którą mogą zakończyć w momencie uzyskania negatywnego wyniku testu antygenowego lub RT-PCR na COVID-19, ale nie wcześniej niż na 8 dzień izolacji. Ich również dotyczy obowiązkowa rejestracja na stronie internetowej: https://korona.gov.sk/ehranica/ , a osoby przylatujące samolotem także na stronie internetowej: https://www.mindop.sk/covid/.

Osoby wjeżdżające do Słowacji z grupy państw czarnych podlegają kwarantannie w warunkach domowych lub hotelach kwarantannowych przez okres 14 dni. Po ośmiu dniach osoby te muszą przystąpić do testu RT-PCR, ale w przypadku wyniku negatywnego i tak muszą ukończyć pełną izolację. Ich również dotyczy obowiązkowa rejestracja na stronie internetowej: https://korona.gov.sk/ehranica/, a osoby przylatujące samolotem także na stronie internetowej: https://www.mindop.sk/covid/.

UWAGA! Przejazd tranzytem przez terytorium państwa oznaczonego kolorem czerwonym lub czarnym, wykonany w ciągu maksymalnie 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania na stacja paliw, lub wjazd i pobyt w strefie tranzytowej lotniska nie są traktowane jako pobyt na terytorium państwa  oznaczonego kolorem czerwonym lub czarnym, lecz uważany jest za pobyt na terytorium państw oznaczonych kolorem zielonym.

Tranzyt

Zgodnie z zapisami Zarządzenia Urzędu Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej nr 212/2021 obowiązującego od dnia 31 maja 2021 r. (vyhláška ÚVZ SR č. 212/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky), obywatele państw UE, w tym obywatele polscy, a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji w ciągu 8 godzin bez zatrzymywania się, za wyjątkiem niezbędnego tankowania paliwa na stacjach benzynowych. Na tranzyt nie jest wymagane posiadanie negatywnego testu na COVID-19, ale mogą być szczegółowo kontrolowane dokumenty uprawniające do wjazdu do kraju docelowego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ambasady RP w Bratysławie.


error: Content is protected !!