Zasady i Warunki | Terms & conditions

Czas czytania: 4 min.
Print Friendly, PDF & Email

Aktualizacja: 12.04.2022

1. Wstęp
Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z Twoją relacją z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą nadrzędne i nadrzędne.

2. Wyrażanie zgody
Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej witryny, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i postanowień określonych poniżej. Samo korzystanie z tej strony oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej witryny lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i potwierdzasz, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które my zapewnić Państwu drogą elektroniczną spełnianie wszelkich wymogów prawnych, w tym między innymi wymogu, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

4. Własność intelektualna
My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w witrynie oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne w witrynie.

4.1 Wszystkie prawa są zastrzeżone

O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, nie otrzymujesz licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów ani innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, umieszczać na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniać, dokonywać inżynierii wstecznej, dekompilować, przesyłać, pobierać, przesyłać, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać na rynek ani komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w takim zakresie, w jakim stanowią inaczej przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa (np. prawo cytowania).

5. Własność osób trzecich
Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy zawartości witryn internetowych innych firm, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych osób trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są udostępniane lub popierane przez nas.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia osobom trzecim danych osobowych.

6. Odpowiedzialne użytkowanie
Odwiedzając naszą witrynę, zgadzasz się używać jej wyłącznie do celów zamierzonych i dozwolonych przez niniejsze Warunki, wszelkie dodatkowe umowy z nami oraz obowiązujące przepisy, regulacje i ogólnie przyjęte praktyki internetowe i wytyczne branżowe. Nie wolno korzystać z naszej strony internetowej lub usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań związanych z marketingiem bezpośrednim lub prowadzić systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie witryny lub która zakłóca działanie, dostępność lub dostępność witryny, jest surowo zabronione.

7. Zgłoszenie pomysłu
Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które można uznać za Twoją własność intelektualną, które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz je nam bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie Twoich treści w dowolnych istniejących lub przyszłych mediach .

8. Zakończenie użytkowania
Możemy, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub dowolnej znajdującej się na niej usługi. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek taką modyfikację, zawieszenie lub przerwanie Twojego dostępu do lub korzystania ze strony internetowej lub jakichkolwiek treści, które możesz udostępnić na stronie internetowej. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnej rekompensaty ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub Treści, które przesłałeś lub na których polegałeś, zostaną trwale utracone.

9. Gwarancje i odpowiedzialność
Niniejsza witryna internetowa i wszystkie treści na niej udostępniane są za darmo i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy. Jeśli chcesz pomóc nam w tworzeniu treści to zapraszamy do bezpłatnej współpracy. Jeśli chcesz udostępnić nam treści oraz zachować całkowite prawa autorskie do tych treści to zaznacz wyraźnie na jakich zasadach możemy korzystać z tych treści.

Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji co do dostępności, dokładności lub kompletności treści. Nie gwarantujemy, że:

ta strona internetowa lub nasze treści spełnią Twoje wymagania;
ta strona internetowa będzie dostępna nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub bez błędów.
Nic w tej witrynie nie stanowi ani nie ma stanowić porady prawnej, finansowej lub medycznej jakiegokolwiek rodzaju. Jeśli potrzebujesz porady, skonsultuj się z odpowiednim specjalistą.

10. Prywatność
Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, może być wymagane podanie pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Opracowaliśmy politykę, aby rozwiązać wszelkie wątpliwości dotyczące prywatności, które możesz mieć. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności i naszą Polityką plików cookie

11. Język
Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą pisane wyłącznie w języku polskim.


Niniejszy Regulamin wraz z naszą polityką prywatności i polityką plików cookies stanowi całość zasad w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej strony.

Aktualizacja regulaminu
Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian lub aktualizacji. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Zmiany niniejszych Warunków zaczną obowiązywać po opublikowaniu takich zmian na tej stronie internetowej. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o zgodzie na przestrzeganie i związanie się niniejszymi Warunkami.


Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne zgodnie z obowiązującym prawem, taka część lub postanowienie zostanie zmodyfikowane, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, wprowadzić w życie intencję niniejszego Regulaminu. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

Informacje kontaktowe
Właścicielem i operatorem serwisu jest osoba prywatna, przewodnik górski Joanna Opyrchał.

Możesz skontaktować się z nami w sprawie niniejszych Warunków, pisząc lub wysyłając e-mail na następujący adres: kontakt[at]poznajpieniny[kropka]pl
www.poznajpieniny.pl

The Terms and Conditions were last updated on 12 kwiecień 2022

1. Introduction

These Terms and conditions apply to this website and to the transactions related to our products and services. You may be bound by additional contracts related to your relationship with us or any products or services that you receive from us. If any provisions of the additional contracts conflict with any provisions of these Terms, the provisions of these additional contracts will control and prevail.

2. Binding

By registering with, accessing, or otherwise using this website, you hereby agree to be bound by these Terms and conditions set forth below. The mere use of this website implies the knowledge and acceptance of these Terms and conditions. In some particular cases, we can also ask you to explicitly agree.

3. Electronic communication

By using this website or communicating with us by electronic means, you agree and acknowledge that we may communicate with you electronically on our website or by sending an email to you, and you agree that all agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement, including but not limited to the requirement that such communications should be in writing.

4. Intellectual property

We or our licensors own and control all of the copyright and other intellectual property rights in the website and the data, information, and other resources displayed by or accessible within the website.

4.1 All the rights are reserved

Unless specific content dictates otherwise, you are not granted a license or any other right under Copyright, Trademark, Patent, or other Intellectual Property Rights. This means that you will not use, copy, reproduce, perform, display, distribute, embed into any electronic medium, alter, reverse engineer, decompile, transfer, download, transmit, monetize, sell, market, or commercialize any resources on this website in any form, without our prior written permission, except and only insofar as otherwise stipulated in regulations of mandatory law (such as the right to quote).

5. Third-party property

Our website may include hyperlinks or other references to other party’s websites. We do not monitor or review the content of other party’s websites which are linked to from this website. Products or services offered by other websites shall be subject to the applicable Terms and Conditions of those third parties. Opinions expressed or material appearing on those websites are not necessarily shared or endorsed by us.

We will not be responsible for any privacy practices or content of these sites. You bear all risks associated with the use of these websites and any related third-party services. We will not accept any responsibility for any loss or damage in whatever manner, however caused, resulting from your disclosure to third parties of personal information.

6. Responsible use

By visiting our website, you agree to use it only for the purposes intended and as permitted by these Terms, any additional contracts with us, and applicable laws, regulations, and generally accepted online practices and industry guidelines. You must not use our website or services to use, publish or distribute any material which consists of (or is linked to) malicious computer software; use data collected from our website for any direct marketing activity, or conduct any systematic or automated data collection activities on or in relation to our website.

Engaging in any activity that causes, or may cause, damage to the website or that interferes with the performance, availability, or accessibility of the website is strictly prohibited.

7. Idea submission

Do not submit any ideas, inventions, works of authorship, or other information that can be considered your own intellectual property that you would like to present to us unless we have first signed an agreement regarding the intellectual property or a non-disclosure agreement. If you disclose it to us absent such written agreement, you grant to us a worldwide, irrevocable, non-exclusive, royalty-free license to use, reproduce, store, adapt, publish, translate and distribute your content in any existing or future media.

8. Termination of use

We may, in our sole discretion, at any time modify or discontinue access to, temporarily or permanently, the website or any Service thereon. You agree that we will not be liable to you or any third party for any such modification, suspension or discontinuance of your access to, or use of, the website or any content that you may have shared on the website. You will not be entitled to any compensation or other payment, even if certain features, settings, and/or any Content you have contributed or have come to rely on, are permanently lost. You must not circumvent or bypass, or attempt to circumvent or bypass, any access restriction measures on our website.

9. Warranties and liability

Nothing in this section will limit or exclude any warranty implied by law that it would be unlawful to limit or to exclude. This website and all content on the website are provided on an “as is” and “as available” basis and may include inaccuracies or typographical errors. We expressly disclaim all warranties of any kind, whether express or implied, as to the availability, accuracy, or completeness of the Content. We make no warranty that:

  • this website or our content will meet your requirements;
  • this website will be available on an uninterrupted, timely, secure, or error-free basis.

Nothing on this website constitutes or is meant to constitute, legal, financial or medical advice of any kind. If you require advice you should consult an appropriate professional.

The following provisions of this section will apply to the maximum extent permitted by applicable law and will not limit or exclude our liability in respect of any matter which it would be unlawful or illegal for us to limit or to exclude our liability. In no event will we be liable for any direct or indirect damages (including any damages for loss of profits or revenue, loss or corruption of data, software or database, or loss of or harm to property or data) incurred by you or any third party, arising from your access to, or use of, our website.

Except to the extent any additional contract expressly states otherwise, our maximum liability to you for all damages arising out of or related to the website or any products and services marketed or sold through the website, regardless of the form of legal action that imposes liability (whether in contract, equity, negligence, intended conduct, tort or otherwise) will be limited to the total price that you paid to us to purchase such products or services or use the website. Such limit will apply in the aggregate to all of your claims, actions and causes of action of every kind and nature.

10. Privacy

To access our website and/or services, you may be required to provide certain information about yourself as part of the registration process. You agree that any information you provide will always be accurate, correct, and up to date.

We have developed a policy to address any privacy concerns you may have. For more information, please see our Privacy Statement and our Cookie Policy.

11. Export restrictions / Legal compliance

Access to the website from territories or countries where the Content or purchase of the products or Services sold on the website is illegal is prohibited. You may not use this website in violation of export laws and regulations of Poland.

12. Assignment

You may not assign, transfer or sub-contract any of your rights and/or obligations under these Terms and conditions, in whole or in part, to any third party without our prior written consent. Any purported assignment in violation of this Section will be null and void.

13. Breaches of these Terms and conditions

Without prejudice to our other rights under these Terms and Conditions, if you breach these Terms and Conditions in any way, we may take such action as we deem appropriate to deal with the breach, including temporarily or permanently suspending your access to the website, contacting your internet service provider to request that they block your access to the website, and/or commence legal action against you.

14. Indemnification

You agree to indemnify, defend and hold us harmless, from and against any and all claims, liabilities, damages, losses and expenses, relating to your violation of these Terms and conditions, and applicable laws, including intellectual property rights and privacy rights. You will promptly reimburse us for our damages, losses, costs and expenses relating to or arising out of such claims.

15. Waiver

Failure to enforce any of the provisions set out in these Terms and Conditions and any Agreement, or failure to exercise any option to terminate, shall not be construed as waiver of such provisions and shall not affect the validity of these Terms and Conditions or of any Agreement or any part thereof, or the right thereafter to enforce each and every provision.

16. Language

These Terms and Conditions will be interpreted and construed exclusively in Polish. All notices and correspondence will be written exclusively in that language.

17. Entire agreement

These Terms and Conditions, together with our privacy statement and cookie policy, constitute the entire agreement between you and osoba prywatna in relation to your use of this website.

18. Updating of these Terms and conditions

We may update these Terms and Conditions from time to time. It is your obligation to periodically check these Terms and Conditions for changes or updates. The date provided at the beginning of these Terms and Conditions is the latest revision date. Changes to these Terms and Conditions will become effective upon such changes being posted to this website. Your continued use of this website following the posting of changes or updates will be considered notice of your acceptance to abide by and be bound by these Terms and Conditions.

19. Choice of Law and Jurisdiction

These Terms and Conditions shall be governed by the laws of Poland. Any disputes relating to these Terms and Conditions shall be subject to the jurisdiction of the courts of Poland. If any part or provision of these Terms and Conditions is found by a court or other authority to be invalid and/or unenforceable under applicable law, such part or provision will be modified, deleted and/or enforced to the maximum extent permissible so as to give effect to the intent of these Terms and Conditions. The other provisions will not be affected.

20. Contact information

This website is owned and operated by osoba prywatna.

You may contact us regarding these Terms and Conditions by writing or emailing us at the following address: lp.ynineipjanzop@tkatnok
www.poznajpieniny.pl

21. Download

You can also download our Terms and Conditions as a PDF.

error: Content is protected !!